Câu hỏi 1: Ai có quyền khiếu nại về các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện bởi những người khác?
Trả lời 1: Bất kỳ nhà phân phối nào đều có thể khiếu nại về các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như lừa đảo hoặc gian lận khách hàng khác, tiếp nhận thanh toán từ người khác mà không cần đăng ký mua hàng mới, không được phép chuyển giao các quỹ khách hàng khác, xuyên tạc, biển thủ , khiếu nại không đủ hỗ trợ từ tuyến trong hệ thống...
Sau khi bộ phận hỗ trợ khách hàng nhận được đơn khiếu nại, trong trường hợp nghiêm trọng của hành vi sai trái, hành động ngay lập tức có thể được đưa đến đình chỉ hoặc vô hiệu hóa một số tính năng của tài khoản chờ điều tra để xác định sự thật. Hành động kỷ luật chấm dứt tài khoản có thể được thực hiện.

Câu hỏi 2: Ai có thể than phiền về người bảo trợ trực tiếp nếu họ không hỗ trợ?
Trả lời 2: Theo yêu cầu của tuyến dưới thì hoàn toàn không hài lòng về cách đào tạo sản phẩm của người bảo trợ, thì anh ấy hay cô ấy có quyền xác nhận bài đào tạo sản phẩm không thỏa đáng.
Sau đó, người tuyến dưới có thể phản ánh lần nữa về việc không cung cấp đủ hỗ trợ đào tạo kinh doanh. Một khi công ty đã nhận được đơn khiếu nại, việc điều tra sẽ được tiến hành để xác định sự thật. Hành động kỷ luật thích hợp bao gồm đình chỉ hoặc loại bỏ các tài khoản phân phối sẽ được thực hiện cho phù hợp.