Lời nói đầu
Tuyên bố chính sách riêng tư Mega áp dụng hoàn toàn đối với trang web Mega và các sản phẩm liên kết đến thông báo này.
 • Mega cam kết tôn trọng sự riêng tư của bạn.
 • Chính sách bảo mật này điều chỉnh việc thu thập, sử dụng và lưu giữ các dữ liệu khách hàng Mega.
 • Thông tin thu nhập của một khách hàng là cá nhân và bí mật. Mega sẽ không tiết lộ thông tin thu nhập của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của cơ quan này.

Thông tin chúng tôi thu thập
 • Khi bạn trở thành khách hàng của Mega, chúng tôi sẽ cần phải thu thập thông tin cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi trên trang web của chúng tôi, thông qua các cuộc điều tra, hoặc là thông tin phản hồi.

Làm thế nào Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
 • Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được để hỗ trợ cho bạn với các gói sản phẩm bạn yêu cầu.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm khác, các đối tác, các cơ hội và các sự kiện được cung cấp bởi Mega.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cải thiện sản phẩm hoặc trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.
 • Mega sử dụng những nỗ lực của ngành công nghiệp tiêu chuẩn để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân, bao gồm cả mã hóa, tường lửa và SSL (Secure Sockets Layer).

Làm thế nào Chúng tôi Chia sẻ thông tin của bạn
 • Nó có thể là cần thiết mà chúng ta chia sẻ một số thông tin với các bên thứ ba, chẳng hạn như đối với thẻ tín dụng hoặc xử lý thẻ tiền mặt.
 • Bên thứ ba phải xử lý thông tin cá nhân của bạn phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin của bạn theo yêu cầu của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc tuân theo thủ tục tố tụng tư pháp.